dimarts, 17 de juliol de 2007

Homosexualitat a Medusa V


Tant el sistema educatiu com el sanitari de l'Estat Espanyol tenen sistemes d'inspecció, concretament Direccions Generals d'Inspecció. Professors i metges són contractats per les respectives Conselleries i a través seu arriben a formar part de la Funció Pública. A part de ser persones privades que gaudeixen dels drets i compleixen els deures establerts a les lleis generals a què estan sotmesos tots els ciutadans, professors i metges s'han d'atendre als drets i deures que estableix la llei en relació a la Funció Pública que desenvolupen. Tant el sistema educatiu com el sanitari han de detectar abusos sexuals i vetllar perquè no se'n produeixin, ja que en últim terme les respectives Conselleries, els Ministeris, l’Estat i els seus governants en són els màxims responsables. D'altra banda, l'Estat espanyol vetlla perquè es compleixin les lleis, les qual l'Església Catòlica també hauria d'acatar, evidentment. Francesc, sincerament, en aquest sentit no crec que es puguin admetre vacil·lacions ni dubtes. (Fòrum de discussió del Claustre de Shangril-la)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...